Om

Det finnes mange gode løsninger for å utvikle bedre lokalsamfunn for fremtidens behov og muligheter. Som eksempel kan nevnes lokal kretsløpsøkonomi, byttemarkeder, hjelp-til-selvhjelp, lokale møteplasser, lokale verksteder, fellesmiddag osv.

Dessverre drukner informasjon om disse mulighetene i ensidig fokus på teknologiske løsninger som bedre infrastruktur, bolig, energi og transport. Mye dominert av sterke aktører med fokus på egen inntjening og ikke hva som er til beste for folk og miljø.

Hensikten med dette nettstedet www.godenabolag.no og den tilhørende Foreningen Gode nabolag, er å samle folk som er interessert i gode løsninger for lokalsamfunnet sitt. Det vil etterhvert bli samlet råd, tips og verktøy for de som ønsker gjøre noe lokalt. Etterhvert kommer det også en oversikt over aktuelle artikler, bøker og filmer for dem som ønsker studere faget nærmere.

Aktuelle tema er:

  • Hva kjennetegner gode nabolag?
  • Hvordan utvikle gode nabolag?
  • Hvordan vedlikeholde gode nabolag?
  • Resultatene av gode nabolag?

Alt med fokus på best mulig livskvalitet og bærekraft samtidig som det økologiske fotavtrykket reduseres – lokale løsninger for lokale behov fra lokale ressurser.

Arbeidet med foreningen og nettsidene følger arbeidsmetoden som er angitt i prosjektet «trinnvis ideutvikling» > som er utviklet i samarbeid med Batteriet Vest >.

— oOo —

Reklamer